Brain Media

علوم شناختی از نگاه یک منتور حرفه‌ای نوآوری و کسب و کار

استعاره و مغز

ماجرای ویروس کرونا و فیلم جوکر از زاویه مغز اجتماعی

ماجرای ویروس کرونا و فیلم جوکر از زاویه مغز اجتماعی

استعاره و مغز

علوم شناختی از نگاه یک منتور حرفه‌ای نوآوری و کسب و کار

روانشناسی محاسباتی

 ارزش افزوده علوم شناختی در کسب و کار

 ارزش افزوده علوم شناختی در کسب و کار

روانشناسی محاسباتی

آموزش و پرورش شناختی

علوم اعصاب کاربردی

روان‌شناسی در سایه علوم اعصاب

روان‌شناسی در سایه علوم اعصاب

علوم اعصاب کاربردی

آموزش و پرورش شناختی

آگاهی از مغز برای دانش آموزان

مطالعه آگاهی و نگرانی‌های یک مورخ علم

کرونا و مدرسه از نگاه تربیت شناختی

کرونا و مدرسه از نگاه تربیت شناختی

مطالعه آگاهی و نگرانی‌های یک مورخ علم

آگاهی از مغز برای دانش آموزان

هوش مصنوعی – بخش نخست

فناوری های همگرا و علوم شناختی

مدرسه بازی های فکری

مدرسه بازی های فکری

فناوری های همگرا و علوم شناختی

هوش مصنوعی – بخش نخست

ادراک محیط 

هوش مصنوعی – بخش دوم 

هوش مصنوعی – بخش دوم 

ادراک محیط